فائقی:تعامل سازنده و قدرت بالای همراهی، از ویژگی های مهم سلطانی فر است


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما