سازمان های بیمه گر دچار تأخیر بی سابقه در پرداختی خود به بیمارستان ها شده اند


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما