روح فرد منتظر، جمعه ها اندوهگین می شود/ شناخت قلبی، تفاوت اصلی بین منتظر واقعی و تعیین کننده زمان ظهور است


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما