گروه بازهای آزاد کردستان مسئولیت انفجارهای استانبول را پذیرفت


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما