گوسفندی با 2 زبان و سه حفره بینی در هیرمند متولد شد


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما