نظر شورای مرکزی فراکسیون امید نسبت به سه وزیر پیشنهادی مثبت است


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما