13 آبان روز بزرگ فریاد رسای «مرگ بر آمریکا» در برابر مصداق اتَمّ استکبار است


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما